R215: bla ma brgyud pa'i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba/ lam 'bras slob bshad/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 71
[A:71]'das so// Biographical Sketch of bSod nams rtse mo ! gnyis pa slob dpon rin po che bsod nams rtse mo
slob dpon 'dis rgya gar du mi thub zla ba la sogs pa'i paNDi ta bcu gnyis su skye ba bzhes pa dran/ dbu rtse rnying mar gzhung lta ba'i skabs su/ rje pa/ zhu byas/ rmog ston gsum la 'jam dbyangs/ birWa pa/ spyan ras gzigs gsum gyis mthong snang bstan no/ /
ni gzhon nu'i sa la gnas pa ste/ sku bltams pa tsam nas pha rol tu phyin pa drug gi go cha bgos pa phul du byung ba'i blo gros dang ldan pa zhig ste/ yab las rdo rje theg pas bsdus pa'i rgyud dang 'grel pa/ dkyil chog /sgrub thabs/ dbang / byin rlabs/ gdams ngag /phyag bzhes khrid dang bcas pa legs par zhus nas/ rje pa dgung lo bcu gsum pa la ngas dbus su phyin la phar phyin dang dbu tshad la sogs pa nyan las 'ong / khyod sa skyar sdod la bshad pa gyis shig gsungs te lo bcu gsum la gdan sa gtan nas gsang phu ne'u thog tu/ cha pa chen po las chos gsan pa la snga phyi lo bcu gcig bzhugs nas mkhas pa chen por gyur/ gser gyi ganydzi ra zhig dang yum rgyas pa la sogs pa chos dang zang zing mang du phul te mnyes par byas so/ /de nas brtsams te rim gyis gsang sngags mtha' dag dang / mtshan nyid kyi phyogs dang / man ngag zab mo la sogs pa bod na yod pa'i chos kun thugs su chud de shes bya rigs pa'i gnas lnga'i pha rol tu phyin par mdzad nas/ chos la 'jug pa'i sgo la sogs pa bstan bcos mang du brtsams pa'i sgo nas phal cher dben pa la gzhol bar mdzad cing tshul khrims kyi phung po bu gcig pa ltar bsrung ste/ 'os su gyur pa'i gdul bya rnams kyis don mdzad nas dgung lo zhe gcig pa la chu pho stag gi