R753: 'dzam gling byang phyogs kyi thub pa'i rgyal tshab chen po dpal ldan sa skya pa'i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa'i tshul gyi rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i bang mdzod dgos 'dod kun 'byung / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 152b
[A:152b]mnga' bdag tu gyur pas kha'u skyed lhas kyi mgon khang gi zhig gsos sus kyang ma nus pa de 'di nyid kyis mdzad de grub rtags du ma ston pa zhig byung bar grags te/ de la sras brgyud ma byung la/ sku mya ngan las 'das pa'i lo ni chu po rta'i lo dgung lo zhe lnga pa'i lo de yin par bshad cing / gcung grags pa blo gros kyi btsun mo ni ma gcig brag dkar mar grags pa de nyid yin te/ de la sras slob dpon chen po chu mig pa blo gros dbang phyug ces bya ba chu pho rta'i lo la 'khrungs shing / gzhon nu nyid nas rab tu byung ste ngor e wa~M chos ldan du yun ring bzhugs/ mkhas btsun bzang gsum dang ldan pa zhig tu grags shing / 'di yan chad kyis bla brang gzhi thog pa'i gdung rabs rdzogs te/ bdag chen 'di dgung lo drug cu la nye ba tsam na gshegs par sems te/ gtsang byams pa rdo rje rgyal mtshan gyis rje btsun sa skya pa'i gdung rabs rin po che'i phreng ba bstar ba 'di nyid/ dpal ldan sa skya 'gram btab nas lo bzhi brgya dang nyag ma gsum 'das pa shing mo phaglug gi lo rtsom par mdzad cing / de'i dus su bdag chen chu mig pa blo gros dbang phyug tu grags pa 'di dgung lo lnga bcu rtsa bzhi bzhes nas bstan pa dang sems can gyi don la bzhugs par bshad pas so/ /de rnams kyis lha rigs 'khon sa skya pa ste mtshan mchog gsum dang ldan pa'i gdung rabs rin po che byon tshul las/ gdan sa chen po'i bla brang so sor dbang ba'i gdung rabs kyi nang nas gzhi thog bla brang pa'i gdung rabs rin po che byon tshul legs par bstan zin to// //'dir smras pa/ tshad med bzhi yi lam