Image: I602

Reference ID
SRC-I602
Source Remarks
  • gangs can 'dir ston pa'i rgyal tshab dpal sgam po pa'i khri gdung 'dzin pa'i dam pa rnams kyi gtam baiDUrya'i phreng ba/, f. 2a (right end), BDRC (W00EGS1016800)