R1: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 63b
[B:63b]rab rdzogs shing/ /dpal ldan rdo rje gdan gyi chos grwa cher/ /dge 'dun 'dus pa phyogs dus kun du rgyas/ /bstan pa'i rtsa lag gong du 'phel gyur cig /sa skyong mchog rnams zhabs pad brtan pa dang / /bdag sogs legs tshogs bzhed don 'grub gyur nas/ [A:213]/'chi med ye shes go 'phang mchog brnyes pa'i/ /kun kyang theg pa'i snying por rab zhugs nas/ /skad cig gcig gis rdzogs par byang chub ste/ /'gro kun bde ba'i lam la spyod gyur cig /sna tshogs dbyig gi lo karka Ta'i khyim chu stod zla ba'i phyogs snga ma'i dga' ba dang po'i rgyal dang phur bu'i 'grub sbyor dge ba la/ /rgyal chen rnam thos dga' ba'i gling du legs par grub pa phyogs thams cad du dar zhing rgyas par gyur cig /ye dharmA he tu pra bha wA he tunte ShAnta thA ga to hya bdatra/ te ShAnytsa yo ni ro dha e baM bA dI mahA shra ma NaH shu bhamastu sarba dza ga tAM/ye dharmA he tu pra bha wa he tunate ShAnata thA ga to hya bdatya/ te ShAnyatsa yo ni ro dha e baM bA dI mahA shrA ma NaH shubha mastu sarba dza ga tAM/ sarba mangga laM/ / dge'o/ / dge'o/ / / /