R1223: lam rim 'bring po/ par rnying / mjug byang / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 161b
[B:161b] rgyal ba'i bstan pa mchog// phyogs dus kun du dar zhing rgyas pa dang// bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub 'phel bar shog// khyad par snyigs ma'i dus 'dir thub pa yi// bstan pa'i snying po mtha' dag gsal mdzad pa// khams gsum chos kyi rgyal po tsong kha pa'i// lugs bzangs phyogs dus kun tu rgyas par shog// tshogs gnyis brlab po che dpag tu med pa bskrun pa la brten nas/ rigs rus cho 'brang phun sum tshogs pa 'khrungs pa'i/ dad pa dang gtong ba la sogs pa'i rkyen gyis nye bar mdzes mchog tu gyur drung bu khrid dpal 'dzom chen po dpal 'byor rgyal po'i khu dbon pa'i sku tshe dang chab srid brtan par bya ba'i phyir/ ldan par bya ba'i phyir/ gnam la sa skyong shing mo bya'i zla ba brgyad pa'i tshe bcu'i nyin ma stag gza' lhag pa/ skar ma lha mtshams/ 'phrod gzhon/ sbyor ba sel pa rnams 'dzom pa'i gza' skor 'phrod sbyor bzang po la/ gzhis chen sne'u rdzong du …par du brkos pa…'di kyang bstan pa rin po che phyogs dus thams cad du dar zhing rgyas par byed nus par gyur cig// …//