R831: sngags rim chen mo/ par rnying / mjug byang / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 360b
[B:360b]'dzin // byang chub thugs gnyis 'byongs pa rgyal ba'i sras // rim gnyis lam la dbang thob rdo rje 'dzin // snyigs dus 'gro ba'i gnyen gcig tsong kha pas // rig 'dzin sde snod kun la blta ba'i mig // mdo sngags rgyud sde bzhi yi khyad par dang // re re la yang dbang bskur dam tshig srung // lam 'bras mngon du byed tshul bzhir bsdus nas // bya spyod rnal 'byor rgyud kyi lam gyi gnad // mtshan bcas mtshan ma med pa'i rnal 'byor bsgom // bla med dbang la sa chog lhag par gnas // dkyil 'khor bri sgrub 'jug pa'i cho ga dang // rgyud don ma lus dbang gi lam du ni // nges pa ster ba'i dbang bzhi'i gdams pa bstan // skye shi bar do sku gsum bsgyur byed pa'i // thabs kyi dam pa rim gnyis sgom tshul la // yabya bral lam gyis bgrod pa'i lugs bkag nas // rdo rje bzhis skyed ting 'dzin rnam pa gsum // rnal 'byor bzhi ldan yan lag drug la stsogs // spyi chings rmad du byung ba'i bskyed rim bsgom // [A:4] rdzogs rim thabs shes rgyud kyi gtso bo'i lam // dus pa'i rim lnga zab gsal gnyis su med // dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug // bde dgyes las gsungs rim lnga rnal 'byor che // 'khor lo bzhi la brtan pa'i gtum mo bsgom // rdzogs rim kun la dgos pa'i thog ma'i lam // rtsa rlung thig le'i gnad la bsnun pa las // byung ba'i lhan skyes bde stong sbyor tshul stsogs // dri ma med pa'i lung dang rigs pa yis // rgyas par gtan la phab pa'i rim pa 'di // mkhas pa'i dbang po rgyal tshab chos kyi rje // grub pa'i dbang phyug 'jam dpal rgya mtsho dang // rgyal ba'i sras po kun dga' bzang po'i gsung // dang du blangs