P2450: a tsArya karma smon lam/

Names
English:
  • Acharya Karma Monlam
Dates
  • Date of birth: 1949 BDRC (P1KG4431)