R1174: དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པར་བརྗོད་པ་བདེ་མཆོག་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་སྦས་པའི་དོན་ཀུན་གསལ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།

Place References

The EText contains 2 place references.
  • ཤར་ཕྱོགས་ཕོ་བྲང་གཉིས་པའི་རྩེ་མོ
    unidentified – (༡༦༦བ)
  • འོལ་ཁ་རྟག་རྩེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང