R496: rngog lo tstsha ba chen pos bstan pa ji ltar bskyangs pa'i tshul mdo tsam du bya ba ngo mtshar gtam gyi rol mo/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 2a
[A:2a]rab tu byung ba'i bstan pa bsnugs/ de nas lo bdun cu rtsa brgyad pa/ me mo glang gi lo la/ dbus gtsang gi mi bcus/ 'khams nas sdom pa blangs/ de nas lo drug cu rtsa bzhi song ba/ chu pho rta'i lo la/ jo bo chen po rje bod du 'byon pa'i thog ma/ skyid grong du phebs/ de'i tshe na/ lo tsa ba chen po rin chen bzang pos/ lo brgyad cu rtsa lnga bzhes/ rje mi la dang ba ri lo tsA ba 'khrungs nas lo gsum lon/ khyung po rnal 'byor gyis lo lnga bcu rtsa gsum lon/ mar pa lo tsAs lo gsum cu rtsa gcig lon/ 'khon dkon mchog rgyal pos lo dgu lon/ pu to bas lo bcu gnyis lon/ bshes gnyen sne'u zur ba chen po 'khrungs/ de'i tshe 'brom ston pas lo sum cu so brgyad lon/ jo bo chu pho rta la/ mang yul du phebs pa de nas/ lo gsum mnga' ris su bzhugs/ dbus su lo brgyad/ lam bar du lo gcig ste/ bdun bcu rtsa gsum pa/ shing pho rta'i lo la dga' ldan du gshegs/ de'i phyi lo shing mo lug la lo tsA ba chen po rin chen bzang po dgu bcu go brgyad pa la gshegs/ jo bo gshegs nas/ lo drug pas mo phag la/ rngog lo tsA ba chen po 'khrungs/ lo de nyid la rngog legs pa'i shes rab kyis gsang phu ne'u'i thog btab/ de nas lo bcwa lnga pa chu mo glang la dpal ldan sa skya btab/ lo tsA ba chen