P608: rgyal tshab dar ma rin chen/

Names order acc. to frequency
Full:
Title:
Descriptive:
Dates
Events (chronological)
  • 1373/74: received novice vows at gnas rnying; cf. lam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar/ by ye shes rgyal mtshan ( BDRC (W1CZ2730), p. 386: de la sras kyi thu bo rgyal tshab dar ma rin chen ni/ [...] dgung lo bcu bzhes pa chu mo glang gi lo gdan sa chen po gnas rnying du mkhas chen rin chen rgyal mtshan pa dang / brag thog pa gzhon nu thsul khrims gnyis la mkhan slob bzhus nas tshigs snga ma dge tshul gyi sdom pa mnos/; cf. also Treasury of Lives (s.v. Gyeltsabje Darma Rinchen)